MaterialCollection.Enumerator.IEnumerator.Current Özellik

Tanım

Bu üye altyapıyı destekler Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) ve doğrudan kodunuzdan kullanılmaya yönelik değildir.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
member this.System.Collections.IEnumerator.Current : obj
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Özellik Değeri

Object

Uygulamalar

Şunlara uygulanır