Quaternion.IsNormalized Özellik

Tanım

Dördede normalleştirilmiş olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the quaternion is normalized.

public:
 property bool IsNormalized { bool get(); };
public bool IsNormalized { get; }
member this.IsNormalized : bool
Public ReadOnly Property IsNormalized As Boolean

Özellik Değeri

dördeon normalleştirilse true, aksi takdirde false.true if the quaternion is normalized, false otherwise.

Şunlara uygulanır