MediaScriptCommandEventArgs Sınıf

Tanım

Ve olayları için veri ScriptCommand sağlar ScriptCommand .Provides data for the ScriptCommand and ScriptCommand events.

public ref class MediaScriptCommandEventArgs sealed : EventArgs
public sealed class MediaScriptCommandEventArgs : EventArgs
type MediaScriptCommandEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public NotInheritable Class MediaScriptCommandEventArgs
Inherits EventArgs
Devralma
MediaScriptCommandEventArgs

Özellikler

ParameterType

Oluşturulan betik komutunun türünü alır.Gets the type of script command that was raised.

ParameterValue

Komut dosyası komut türüyle ilişkili bağımsız değişkenleri alır.Gets the arguments associated with the script command type.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır