NumberSubstitutionMethod Sabit listesi

Tanım

Bir metin çalıştırmasında sayılar üzerinde gerçekleştirilecek sayı değiştirme türünü belirten bir Numaralandırıcı sınıfı tanımlar.Defines an enumerator class that specifies the type of number substitution to perform on numbers in a text run.

public enum class NumberSubstitutionMethod
public enum NumberSubstitutionMethod
type NumberSubstitutionMethod = 
Public Enum NumberSubstitutionMethod
Devralma
NumberSubstitutionMethod

Alanlar

AsCulture 0

Varsayılan.Default. Değiştirme yönteminin, sayı kültürünün özellik değerine göre belirlenmesi gerektiğini belirtir DigitSubstitution .Specifies that the substitution method should be determined based on the number culture's DigitSubstitution property value.

Context 1

Sayı kültürü bir Arap, Farsça veya Dari kültürüysa, basamakların bağlama göre olduğunu belirtir.If the number culture is an Arabic, Persian, or Dari culture, specifies that the digits depend on the context. Geleneksel veya Latin rakamları en yakın önceki güçlü karaktere bağlı olarak veya hiçbiri yoksa paragrafın metin yönü için kullanılır.Either traditional or Latin digits are used depending on the nearest preceding strong character, or, if there is none, the text direction of the paragraph.

European 2

0x30-0x39 kod noktalarının her zaman Avrupa basamağı olarak işleneceğini belirtir, bu durumda hiçbir numara değiştirme gerçekleştirilmez.Specifies that code points 0x30-0x39 are always rendered as European digits, in which case, no number substitution is performed.

NativeNational 3

Sayıların, kültürün Özellik değeri tarafından belirtildiği gibi, sayı kültürüne ilişkin ulusal basamaklar kullanılarak işleneceğini belirtir NativeDigits .Specifies that numbers are rendered using the national digits for the number culture, as specified by the culture's NativeDigits property value.

Traditional 4

Sayıların, sayı kültürü için geleneksel basamaklar kullanılarak işleneceğini belirtir.Specifies that numbers are rendered using the traditional digits for the number culture. Çoğu kültürde, bu NativeNational numaralandırma değeri ile aynıdır.For most cultures, this is the same as the NativeNational enumeration value. Ancak,, NativeNational bazı Arapça kültürler Için Latin rakamlarına neden olabilir, ancak Traditional sonuçları tüm Arap kültürleri için Arapça basamaklar ile birlikte kullanabilirsiniz.However, using NativeNational can result in Latin digits for some Arabic cultures, whereas using Traditional results in Arabic digits for all Arabic cultures.

Açıklamalar

Çoğu kültür sayıları temsil eden ondalık sistemi kullanır, ancak birçok kültür farklı basamak şekilleri kullanır.Most cultures use the decimal system to represent numbers, but many cultures use different digit shapes. Aşağıdaki tabloda farklı kültürler tarafından kullanılan çeşitli numaralandırma sistemleri gösterilmektedir.The following table shows several numbering systems used by different cultures.

Sayı değiştirme karakterlerinin tablosuTable of number substitution glyphs
Farklı kültürler içindeki basamakların görünümü örneğiExample of the appearance of digits in different cultures

Her basamaklı şekil kümesi için alternatif Unicode kod noktaları sağlamak yeterli değildir, çünkü harflerin aksine rakamların farklı oldukları hesaplamalarda kullanılır.It is not sufficient to provide alternate Unicode code points for each set of digit shapes, because, unlike letters, digits are used in calculations. Her uygulama, her işletim sistemi ve her çalışma zamanı kitaplığı, iç ikili biçim sayısal değerini bir karakter dizesine dönüştürmek için ayrılmış kodu içerir ve tam tersi de geçerlidir.Every application, every operating system, and every run-time library contains code dedicated to converting an internal binary format numeric value to a string of characters, and vice versa. Bu dönüştürme yordamları, "0030" Unicode rakamlarını "0039" üzerinden kullanacak şekilde kodlanır.These conversion routines are coded to use Unicode digits "0030" through "0039".

NumberSubstitutionSınıfı, farklı kültürlerin işleme zamanında uygun basamak şekillerini yerine kullanmasına izin veren işlevler sağlar.The NumberSubstitution class provides functionality that allows different cultures to substitute the appropriate digit shapes at rendering time. Bu işlevsellik, yazı tipi değiştirme ve dile bağımlı yazı tipi işleme sağlamak için kullanılan bir benzerine benzerdir.This functionality is similar to the one used for providing font substitution and language dependent font rendering.

Not

Birçok kültür geleneksel basamaklar şekillerini atıyor ve Batı rakamları şekillerini benimsemektedir. bu nedenle, sayı değiştirme işlevselliği geleneksel basamak şekilleri ve ulusal standart basamak şekilleri arasındaki her kültür için ayrımı tanır.Many cultures are discarding their traditional digits shapes and adopting Western digits shapes, therefore the number substitution functionality recognizes the distinction for each culture between traditional digit shapes and national standard digit shapes.

Şunlara uygulanır