PointCollection.CopyTo(Point[], Int32) Yöntem

Tanım

Öğesinin öğelerini PointCollection belirtilen dizi dizininden başlayarak bir diziye kopyalar.Copies the items of the PointCollection to an array, starting at the specified array index.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Point> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Point[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Point[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Point[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Point(), index As Integer)

Parametreler

array
Point[]

Öğesinden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu dizi PointCollection .The one-dimensional array that is the destination of the items copied from the PointCollection. Dizinin sıfır tabanlı dizinlemeye sahip olması gerekir.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

array içinde kopyalamanın başladığı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in array at which copying begins.

Uygulamalar

Özel durumlar

array, null değeridir.array is null.

index, sıfırdan küçüktür.index is less than zero.

array çok boyutludur.array is multidimensional.

-veya--or- Kaynaktaki öğe sayısı, PointCollection hedefin sonuna kadar olan kullanılabilir alandan daha büyük index array .The number of items in the source PointCollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.