RenderingEventArgs Sınıf

Tanım

Olay için gerekli bağımsız değişkenler Rendering .Required arguments for the Rendering event.

public ref class RenderingEventArgs : EventArgs
public class RenderingEventArgs : EventArgs
type RenderingEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class RenderingEventArgs
Inherits EventArgs
Devralma
RenderingEventArgs

Özellikler

RenderingTime

Bir animasyonun sonraki çerçevesinin işlenebileceği tahmini hedef süreyi alır.Gets the estimated target time at which the next frame of an animation will be rendered.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.