TextEffectCollection.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz IsSynchronized ..For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

true erişimi TextEffectCollection eşitlendiğinde (iş parçacığı güvenli); Aksi durumda, false .true if access to the TextEffectCollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca TextEffectCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the TextEffectCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır