NameScope.Item[String] Özellik

Tanım

Belirtilen anahtara sahip öğeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the item with the specified key.

public:
 property System::Object ^ default[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ key); void set(System::String ^ key, System::Object ^ value); };
public object this[string key] { get; set; }
member this.Item(string) : obj with get, set
Default Public Property Item(key As String) As Object

Parametreler

key
String

Alınacak veya ayarlanacak XAML adı eşlemesinin dize adı.The string name for the XAML name mapping to get or set.

Özellik Değeri

Object

Olarak belirtilen XAML adı tarafından eşlenen nesnenin değeri key .The value of the object mapped by the XAML name provided as key.

Uygulamalar

Özel durumlar

key olarak sağlanır null .key is provided as null.

-veya--or- value , null bir ayarlama işlemi için olarak sağlanır.value is provided as null for a set operation.

Şunlara uygulanır