NameScope.Remove Yöntem

Tanım

Belirli nesneyi koleksiyondan kaldırır.Removes the specific object from the collection.

Aşırı Yüklemeler

Remove(KeyValuePair<String,Object>)

Belirli nesneyi koleksiyondan kaldırır.Removes the specific object from the collection.

Remove(String)

Koleksiyondan belirtilen bir ad için eşlemeyi kaldırır.Removes a mapping for a specified name from the collection.

Remove(KeyValuePair<String,Object>)

Belirli nesneyi koleksiyondan kaldırır.Removes the specific object from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^> item);
public bool Remove (System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,object> item);
abstract member Remove : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj> -> bool
override this.Remove : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj> -> bool
Public Function Remove (item As KeyValuePair(Of String, Object)) As Boolean

Parametreler

item
KeyValuePair<String,Object>

Koleksiyondan kaldırılacak nesne KeyValuePair<TKey,TValue> (anahtar, String değer değeri Object ).The object to remove from the collection, specified as a KeyValuePair<TKey,TValue> (key is String, value is Object).

Döndürülenler

Boolean

true öğe koleksiyondan başarıyla kaldırılmışsa, tersi durumda false .true if item was successfully removed from the collection, otherwise false. Ayrıca false öğe koleksiyonda bulunmazsa da döndürür.Also returns false if the item was not found in the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

NameScopeBir sözlük olduğundan, ilk oluşum kavramı yoktur; verilen her türlü KeyValuePair<TKey,TValue> benzersiz garanti edilir.Because NameScope is a dictionary there is no concept of first occurrence; any given KeyValuePair<TKey,TValue> is guaranteed unique.

Şunlara uygulanır

Remove(String)

Koleksiyondan belirtilen bir ad için eşlemeyi kaldırır.Removes a mapping for a specified name from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::String ^ key);
public bool Remove (string key);
abstract member Remove : string -> bool
override this.Remove : string -> bool
Public Function Remove (key As String) As Boolean

Parametreler

key
String

Kaldırılacak XAML namescope eşlemesinin adı olan dize anahtarı.The string key, which is the name of the XAML namescope mapping to remove.

Döndürülenler

Boolean

true öğe koleksiyondan başarıyla kaldırılmışsa, tersi durumda false .true if item was successfully removed from the collection, otherwise false. Ayrıca false öğe koleksiyonda bulunmazsa da döndürür.Also returns false if the item was not found in the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu yöntem UnregisterName , içinde özel durumları daha sonra ortaya çıkan durumlarda temel olarak kaydırılır false UnregisterName .This method basically wraps UnregisterName, returning false in cases that otherwise would have raised exceptions in UnregisterName.

Şunlara uygulanır