Point.Equality(Point, Point) Operatör

Tanım

, Point Eşitlik için iki yapıyı karşılaştırır.Compares two Point structures for equality.

public:
 static bool operator ==(System::Windows::Point point1, System::Windows::Point point2);
public static bool operator == (System.Windows.Point point1, System.Windows.Point point2);
static member ( = ) : System.Windows.Point * System.Windows.Point -> bool
Public Shared Operator == (point1 As Point, point2 As Point) As Boolean

Parametreler

point1
Point

Karşılaştırılacak ilk Point yapı.The first Point structure to compare.

point2
Point

Karşılaştırılacak ikinci Point yapı.The second Point structure to compare.

Döndürülenler

Boolean

true ve koordinatlarının her ikisi de X Y point1 point2 eşitse; Aksi durumda, false .true if both the X and Y coordinates of point1 and point2 are equal; otherwise, false.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, iki Point yapının aşırı yüklenmiş (= =) işlecini kullanarak eşit olup olmadığını nasıl denetlegösterdiğini gösterir.The following example shows how to check if two Point structures are equal using the overloaded (==) operator.

private Boolean overloadedEqualityOperatorExample()
{
  Point point1 = new Point(10, 5);
  Point point2 = new Point(15, 40);

  // Check if two Points are equal using the overloaded equality operator.
  // areEqual is False.
  Boolean areEqual = (point1 == point2);

  return areEqual;
}
Private Function overloadedEqualityOperatorExample() As Boolean
  Dim point1 As New Point(10, 5)
  Dim point2 As New Point(15, 40)

  ' Check if two Points are equal using the overloaded equality operator.
  ' areEqual is False.
  Dim areEqual As Boolean = (point1 = point2)

  Return areEqual

End Function

Açıklamalar

Noktanın koordinatları, değerler kullanılarak açıklanmıştır Double .A point's coordinates are described using Double values. Double' De aritmetik işlemler gerçekleştirildiğinde değeri duyarlık kaybedebildiğinden, mantıksal olarak eşit iki değer arasındaki bir karşılaştırma Point başarısız olabilir.Because the value of Double can lose precision when arithmetic operations are performed on them, a comparison between two Point values that are logically equal might fail.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.