Point.Inequality(Point, Point) Operatör

Tanım

PointEşitsizlik için iki yapıyı karşılaştırır.Compares two Point structures for inequality.

public:
 static bool operator !=(System::Windows::Point point1, System::Windows::Point point2);
public static bool operator != (System.Windows.Point point1, System.Windows.Point point2);
static member op_Inequality : System.Windows.Point * System.Windows.Point -> bool
Public Shared Operator != (point1 As Point, point2 As Point) As Boolean

Parametreler

point1
Point

Karşılaştırılacak ilk nokta.The first point to compare.

point2
Point

Karşılaştırılacak ikinci nokta.The second point to compare.

Döndürülenler

Boolean

true Eğer point1 ve point2 farklı ya da koordinatlara sahip ise, X Y Eğer ve false point1 point2 X koordinatları aynı ve Y koordinatlara sahiptir.true if point1 and point2 have different X or Y coordinates; false if point1 and point2 have the same X and Y coordinates.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Point aşırı yüklenmiş (! =) operatörü kullanılarak iki yapının eşit olup olmadığını nasıl denetlemeyeceğinizi gösterir.The following example shows how to check whether two Point structures are not equal, using the overloaded (!=) operator.

private Boolean overloadedInequalityOperatorExample()
{
  Point point1 = new Point(20, 30);
  Point point2 = new Point(45, 70);

  // Check whether the two Points are not equal, using the overloaded 
  // inequality operator.
  // areNotEqual is True.
  Boolean areNotEqual = (point1 != point2);

  return areNotEqual;
}
Private Function overloadedInequalityOperatorExample() As Boolean
  Dim point1 As New Point(20, 30)
  Dim point2 As New Point(45, 70)

  ' Check whether the two Points are not equal, using the overloaded 
  ' inequality operator.
  ' areNotEqual is True.
  Dim areNotEqual As Boolean = (point1 <> point2)

  Return areNotEqual

End Function

Açıklamalar

Bir noktanın X ve Y koordinatların değerleri kullanılarak açıklanmıştır Double .A point's X and Y coordinates are described using Double values. DoubleÜzerinde işlem yapıldığında değerler duyarlık kaybedebildiğinden, mantıksal olarak eşit olan iki değer arasındaki bir karşılaştırma Point başarısız olabilir.Because Double values can lose precision when operated on, a comparison between two Point values that are logically equal might fail.

Şunlara uygulanır