Point.Parse(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen ' Point dan bir oluşturur String .Constructs a Point from the specified String.

public:
 static System::Windows::Point Parse(System::String ^ source);
public static System.Windows.Point Parse (string source);
static member Parse : string -> System.Windows.Point
Public Shared Function Parse (source As String) As Point

Parametreler

source
String

Bir noktanın dize temsili.A string representation of a point.

Döndürülenler

Point

Denk Point yapı.The equivalent Point structure.

Özel durumlar

source iki virgülle veya boşlukla ayrılmış çift değerden oluşur.source is not composed of two comma- or space-delimited double values.

source iki sayı içermez.source does not contain two numbers.

-veya--or- source çok fazla sınırlayıcı içeriyor.source contains too many delimiters.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Parse bir noktanın temsilini bir yapıya dönüştürmek için yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir String Point .The following example shows how to use the Parse method to convert a String representation of a point into a Point structure.

private Point parseExample()
{

  // Converts a string representation of a point into a Point structure
  // using the Parse static method.
  // pointResult is equal to (1,3).
  Point pointResult = Point.Parse("1,3");

  return pointResult;
}
Private Function parseExample() As Point

  ' Converts a string representation of a point into a Point structure
  ' using the Parse static method.
  ' pointResult is equal to (1,3).
  Dim pointResult As Point = Point.Parse("1,3")

  Return pointResult

End Function

Şunlara uygulanır