Point.Y Özellik

Tanım

YBunun koordinat değerini alır veya ayarlar Point .Gets or sets the Y-coordinate value of this Point.

public:
 property double Y { double get(); void set(double value); };
public double Y { get; set; }
member this.Y : double with get, set
Public Property Y As Double

Özellik Değeri

Double

YBu yapının koordinat değeri Point .The Y-coordinate value of this Point structure. Varsayılan değer 0' dır.The default value is 0.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, iki yapının eşit olup olmadığını denetleme gösterilmiştir Point .The following example shows how to check if two Point structures are not equal. Ayrıca Point , yapı bildirildiğinde ve yapı bildirildiği zaman bir yapıya nasıl değerler atanacağını gösterir.It also illustrates how to assign values to a Point structure when the structure is being declared and after the structure has been declared.

// Checks if two Points are equal using the overloaded inequality operator.
private Boolean pointInequalityExample()
{
  // Checks if two Points are not equal using the overloaded inequality operator.

  // Declaring point1 and initializing x,y values
  Point point1 = new Point(10, 5);

  // Declaring point2 without initializing x,y values
  Point point2 = new Point();

  // Boolean to hold the result of the comparison
  Boolean areNotEqual;

  // assigning values to point2
  point2.X = 15;
  point2.Y = 40;

  // Compare Point structures for equality.
  // areNotEqual is True
  areNotEqual = (point1 != point2);

  return areNotEqual;
}
' Checks if two Points are equal using the overloaded inequality operator.
Private Function pointInequalityExample() As Boolean
  ' Checks if two Points are not equal using the overloaded inequality operator.

  ' Declaring point1 and initializing x,y values
  Dim point1 As New Point(10, 5)

  ' Declaring point2 without initializing x,y values
  Dim point2 As New Point()

  ' Boolean to hold the result of the comparison
  Dim areNotEqual As Boolean

  ' assigning values to point2
  point2.X = 15
  point2.Y = 40

  ' Compare Point structures for equality.
  ' areNotEqual is True
  areNotEqual = (point1 <> point2)

  Return areNotEqual

End Function

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.