Rect.Width Özellik

Tanım

Dikdörtgenin genişliğini alır veya ayarlar.Gets or sets the width of the rectangle.

public:
 property double Width { double get(); void set(double value); };
public double Width { get; set; }
member this.Width : double with get, set
Public Property Width As Double

Özellik Değeri

Double

Dikdörtgenin genişliğini temsil eden pozitif bir sayı.A positive number that represents the width of the rectangle. Varsayılan değer, 0'dur.The default is 0.

Özel durumlar

Width negatif bir değere ayarlanır.Width is set to a negative value.

Width bir dikdörtgen üzerinde ayarlanır Empty .Width is set on an Empty rectangle.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Rect XAML kullanarak bir dikdörtgenin boyutlarını ve konumunu belirtmek için yapının nasıl kullanılacağını gösterir.The following example shows how to use a Rect structure to specify the dimensions and location of a rectangle using XAML.

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Shapes;

namespace SDKSample
{
  public partial class RectExample : Page
  {
    public RectExample()
    {  
      Path myPath1 = new Path();
      myPath1.Stroke = Brushes.Black;
      myPath1.StrokeThickness = 1;
      SolidColorBrush mySolidColorBrush = new SolidColorBrush();
      mySolidColorBrush.Color = Color.FromArgb(255, 204, 204, 255);
      myPath1.Fill = mySolidColorBrush;

      // Create the rectangle.
      // This RectangleGeometry specifies a rectangle that is 100 pixels high and
      // 150 wide. The left side of the rectangle is 10 pixels from the left of the 
      // Canvas and the top side of the rectangle is 100 pixels from the top of the Canvas. 
      // Note: You could alternatively use the Rect Constructor to create this:
      // Rect my Rect1 = new Rect(10,100,150,100");
      Rect myRect1 = new Rect();
      myRect1.X = 10;
      myRect1.Y = 100;
      myRect1.Width = 150;
      myRect1.Height = 100;
      RectangleGeometry myRectangleGeometry1 = new RectangleGeometry();
      myRectangleGeometry1.Rect = myRect1;

      GeometryGroup myGeometryGroup1 = new GeometryGroup();
      myGeometryGroup1.Children.Add(myRectangleGeometry1);

      myPath1.Data = myGeometryGroup1;

      Path myPath2 = new Path();
      myPath2.Stroke = Brushes.Black;
      myPath2.StrokeThickness = 1;
      myPath2.Fill = mySolidColorBrush;

      // Create the rectangle.
      // This Rect uses the Size property to specify a height of 50 and width
      // of 200. The Location property uses a Point value to determine the location of the
      // top-left corner of the rectangle.
      Rect myRect2 = new Rect();
      myRect2.Size = new Size(50, 200);
      myRect2.Location = new Point(300, 100);
      RectangleGeometry myRectangleGeometry2 = new RectangleGeometry();
      myRectangleGeometry2.Rect = myRect2;

      GeometryGroup myGeometryGroup2 = new GeometryGroup();
      myGeometryGroup2.Children.Add(myRectangleGeometry2);

      myPath2.Data = myGeometryGroup2;

      // Add path shape to the UI.
      Canvas myCanvas = new Canvas();
      myCanvas.Children.Add(myPath1);
      myCanvas.Children.Add(myPath2);
      this.Content = myCanvas;    
    }
  }
}

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Shapes

Namespace SDKSample
  Partial Public Class RectExample
    Inherits Page
    Public Sub New()
      Dim myPath1 As New Path()
      myPath1.Stroke = Brushes.Black
      myPath1.StrokeThickness = 1
      Dim mySolidColorBrush As New SolidColorBrush()
      mySolidColorBrush.Color = Color.FromArgb(255, 204, 204, 255)
      myPath1.Fill = mySolidColorBrush

      ' Create the rectangle.
      ' This RectangleGeometry specifies a rectangle that is 100 pixels high and
      ' 150 wide. The left side of the rectangle is 10 pixels from the left of the 
      ' Canvas and the top side of the rectangle is 100 pixels from the top of the Canvas. 
      ' Note: You could alternatively use the Rect Constructor to create this:
      ' Dim myRect1 As New Rect(10,100,150,100")
      Dim myRect1 As New Rect()
      myRect1.X = 10
      myRect1.Y = 100
      myRect1.Width = 150
      myRect1.Height = 100
      Dim myRectangleGeometry1 As New RectangleGeometry()
      myRectangleGeometry1.Rect = myRect1

      Dim myGeometryGroup1 As New GeometryGroup()
      myGeometryGroup1.Children.Add(myRectangleGeometry1)

      myPath1.Data = myGeometryGroup1

      Dim myPath2 As New Path()
      myPath2.Stroke = Brushes.Black
      myPath2.StrokeThickness = 1
      myPath2.Fill = mySolidColorBrush

      ' Create the rectangle.
      ' This Rect uses the Size property to specify a height of 50 and width
      ' of 200. The Location property uses a Point value to determine the location of the
      ' top-left corner of the rectangle.
      Dim myRect2 As New Rect()
      myRect2.Size = New Size(50, 200)
      myRect2.Location = New Point(300, 100)
      Dim myRectangleGeometry2 As New RectangleGeometry()
      myRectangleGeometry2.Rect = myRect2

      Dim myGeometryGroup2 As New GeometryGroup()
      myGeometryGroup2.Children.Add(myRectangleGeometry2)

      myPath2.Data = myGeometryGroup2

      ' Add path shape to the UI.
      Dim myCanvas As New Canvas()
      myCanvas.Children.Add(myPath1)
      myCanvas.Children.Add(myPath2)
      Me.Content = myCanvas
    End Sub
  End Class

End Namespace
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
 <Canvas>
  
  <!-- This rectangle demonstrates using the X, Y, Width, and Height properties
     of a Rect object. -->
  <Path Stroke="Black" StrokeThickness="1" Fill="LemonChiffon">
   <Path.Data>

    <!-- This RectangleGeometry specifies a rectangle that is 100 pixels high and
       150 wide. The left side of the rectangle is 10 pixels from the left of the 
       Canvas and the top side of the rectangle is 100 pixels from the top of the Canvas. 
       Note: An abbreviated syntax for creating an equivalent rectangle is:
       <RectangleGeometry Rect="10,100,150,100" /> -->
    <RectangleGeometry>
     <RectangleGeometry.Rect>
      <Rect X="10" Y="100" Width="150" Height="100" />
     </RectangleGeometry.Rect>
    </RectangleGeometry>
   </Path.Data>
  </Path>

  <!-- This rectangle demonstrates using the Size and Location properties of a Rect object. -->
  <Path Stroke="Black" StrokeThickness="1" Fill="LemonChiffon">
   <Path.Data>

    <!-- This RectangleGeometry uses the Size property to specify a height of 50 and width
       of 200. The Location property uses a Point value to determine the location of the
       top-left corner of the rectangle. /> -->
    <RectangleGeometry>
     <RectangleGeometry.Rect>
      <Rect Size="50,200" Location="300,100" />
     </RectangleGeometry.Rect>
    </RectangleGeometry>
   </Path.Data>
  </Path>
 </Canvas>
</Page>

Aşağıdaki örnek, bir dikdörtgen oluşturmak ve sayfaya eklemek için kodun nasıl kullanılacağını gösterir.The following example shows how to use code to create a rectangle and add it to the page. Örnek ayrıca, yeni dikdörtgenle ilgili boyut ve koordinat bilgilerini bulmayı ve dikdörtgenin altında bulunan bilgileri nasıl işleneceğini gösterir TextBox .The example also illustrates how to find size and coordinate information about the new rectangle and render the information in a TextBox below the rectangle.

// Create a rectangle and add it to the page. Also,
// find size and coordinate information about this
// new rectangle and render information in a TextBox 
// below the rectangle.
private StackPanel createRectExample1()
{
  // Initialize new rectangle.
  Rect myRectangle = new Rect();

  // The Location property specifies the coordinates of the upper left-hand 
  // corner of the rectangle. Set the Location property to an X coordinate of 10 and a
  // Y coordinate of 5. 
  myRectangle.Location = new Point(10, 5);

  // Set the Size property of the rectangle with a width of 200
  // and a height of 50.
  myRectangle.Size = new Size(200, 50);

  RectangleGeometry myRectangleGeometry = new RectangleGeometry();
  myRectangleGeometry.Rect = myRectangle;

  // This path is defined by the rectangle.
  Path myPath = new Path();
  myPath.Fill = Brushes.LemonChiffon;
  myPath.Stroke = Brushes.Black;
  myPath.StrokeThickness = 1;
  myPath.Data = myRectangleGeometry;

  //////////// Create string of rectangle property information /////////////
  // This string will contain all the size and coordinate property
  // information about the rectangle.
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  string rectInfo = "Rectangle Property Information: ";

  // Bottom property gets the y-axis value of the bottom of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 55.
  rectInfo = rectInfo + "Bottom: " + myRectangle.Bottom;

  // BottomLeft property gets the coordinates of the bottom left corner of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 10,55.
  rectInfo = rectInfo + "| BottomLeft: " + myRectangle.BottomLeft;

  // BottomRight property gets the coordinates of the bottom right corner of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 210,55.
  rectInfo = rectInfo + "| BottomRight: " + myRectangle.BottomRight;

  // Height property gets or sets the height of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 50.
  rectInfo = rectInfo + "| Height: " + myRectangle.Height;

  // Width property gets or sets the width of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 200.
  rectInfo = rectInfo + "| Width: " + myRectangle.Width;

  // Left property gets the x-axis position of the left side of the rectangle which is 
  // equivalent to getting the rectangle's X property. 
  // For this rectangle the value is 10.
  rectInfo = rectInfo + "| Left: " + myRectangle.Left;

  // Location property gets or sets the position of the rectangle's top-left corner.
  // For this rectangle the value is 10,5.
  rectInfo = rectInfo + "| Location: " + myRectangle.Location;

  // Right property gets the x-axis value of the right side of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 210.
  rectInfo = rectInfo + "| Right: " + myRectangle.Right;

  // Size property gets or sets the width and height of the rectangle. 
  // For this rectangle the value is 200,50.
  rectInfo = rectInfo + "| Size: " + myRectangle.Size;

  // Top property gets the y-axis position of the top of the rectangle which is 
  // equivalent to getting the rectangle's Y property.
  // For this rectangle the value is 5.
  rectInfo = rectInfo + "| Top: " + myRectangle.Top;

  // TopLeft property gets the position of the top-left corner of the rectangle, which 
  // is equivalent to (X, Y).  
  // For this rectangle the value is 10,5.
  rectInfo = rectInfo + "| TopLeft: " + myRectangle.TopLeft;

  // TopRight property gets the position of the top-left corner of the rectangle, which 
  // is equivalent to (X + Width, Y).  
  // For this rectangle the value is 210,5.
  rectInfo = rectInfo + "| TopRight: " + myRectangle.TopRight;

  // X property gets or sets the location of the rectangle's left side. 
  // For this rectangle the value is 10.
  rectInfo = rectInfo + "| X: " + myRectangle.X;

  // Y property gets or sets the location of the rectangle's top side. 
  // For this rectangle the value is 5.
  rectInfo = rectInfo + "| Y: " + myRectangle.Y;

  //////// End of creating string containing rectangle property information ////////

  // This StackPanel will contain the rectangle and TextBlock.
  StackPanel parentPanel = new StackPanel();

  // Add the rectangle path to the StackPanel. This will display the rectangle.
  parentPanel.Children.Add(myPath);

  // Add a TextBlock to display the rectangle's size and coordinate information.
  TextBlock myTextBlock = new TextBlock();
  myTextBlock.Text = rectInfo;
  parentPanel.Children.Add(myTextBlock);

  // Return the parent container to be displayed to the screen.
  return parentPanel;
}

Açıklamalar

EmptyDikdörtgenin bir Width NegativeInfinity .The Empty rectangle has a Width of NegativeInfinity. EmptyDikdörtgen salt okunurdur; Width değiştirilemez.The Empty rectangle is read-only; its Width cannot not be changed.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.