RoutedEvent.OwnerType Özellik

Tanım

Yönlendirilmiş olayın kayıtlı sahip türünü alır.Gets the registered owner type of the routed event.

public:
 property Type ^ OwnerType { Type ^ get(); };
public Type OwnerType { get; }
member this.OwnerType : Type
Public ReadOnly Property OwnerType As Type

Özellik Değeri

Type

Yönlendirilmiş olayın sahip türü.The owner type of the routed event.

Açıklamalar

Bu tür herhangi bir nesne türü olabilir ve bunlarla sınırlı değildir DependencyObject .This type can be any object type, not necessarily limited to DependencyObject. Sahipler eklenmiş olan yönlendirilmiş olaylar söz konusu olduğunda, bu özellik ilk olarak belirtilen sahibi döndürür.In cases of routed events that have owners added, this property will return the first declared owner.

Bu özelliğin değeri, RegisterRoutedEvent tanımlayan yönteminden kaynaklanır RoutedEvent .The value of this property originates from the RegisterRoutedEvent method that defines a RoutedEvent. Özellikle, değeri, OwnerType ownerType öğesine geçirilen parametre değeridir RegisterRoutedEvent .Specifically, the value of OwnerType is the ownerType parameter value that was passed to RegisterRoutedEvent.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.