RoutedEvent.ToString Yöntem

Tanım

Bu öğesinin dize gösterimini döndürür RoutedEvent .Returns the string representation of this RoutedEvent.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

Tarafından döndürülen değerle özdeş olan bu nesne için bir dize temsili Name .A string representation for this object, which is identical to the value returned by Name.

Şunlara uygulanır