RoutedEventArgs.OnSetSource(Object) Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bir örnek özelliğinin değeri değiştiğinde bir bildirim geri çağırma giriş noktası sağlar Source .When overridden in a derived class, provides a notification callback entry point whenever the value of the Source property of an instance changes.

protected:
 virtual void OnSetSource(System::Object ^ source);
protected virtual void OnSetSource (object source);
abstract member OnSetSource : obj -> unit
override this.OnSetSource : obj -> unit
Protected Overridable Sub OnSetSource (source As Object)

Parametreler

source
Object

Olarak ayarlanan yeni değer Source .The new value that Source is being set to.

Devralanlara Notlar

Bir olayın bildirilen kaynağını programlı bir şekilde değiştirmek, olay içindeki türe özgü verilerin güncelleştirilmesini gerektirebilir.Changing the reported source of an event programmatically can potentially require updating the type-specific data within the event. Bu nedenle, OnSetSource(Object) yöntemi korumalı sanal olur ve alt sınıfları tarafından geçersiz kılınacaktır RoutedEventArgs .For this reason, the OnSetSource(Object) method is protected virtual and is intended to be overridden by subclasses of RoutedEventArgs.

Bu yöntemin varsayılan bir uygulamasına sahip olmadığı.This method has no default implementation.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.