Size.Width Özellik

Tanım

WidthBu örneğinin sayısını alır veya ayarlar Size .Gets or sets the Width of this instance of Size.

public:
 property double Width { double get(); void set(double value); };
public double Width { get; set; }
member this.Width : double with get, set
Public Property Width As Double

Özellik Değeri

Double

WidthBu örneğinin Size .The Width of this instance of Size. Varsayılan değer 0' dır.The default value is 0. Değer negatif olamaz.The value cannot be negative.

Şunlara uygulanır