UIElement.InputBindings Özellik

Tanım

Bu öğeyle ilişkili giriş bağlamalarının koleksiyonunu alır.Gets the collection of input bindings associated with this element.

public:
 property System::Windows::Input::InputBindingCollection ^ InputBindings { System::Windows::Input::InputBindingCollection ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputBindingCollection InputBindings { get; }
member this.InputBindings : System.Windows.Input.InputBindingCollection
Public ReadOnly Property InputBindings As InputBindingCollection

Özellik Değeri

InputBindingCollection

Giriş bağlamaları koleksiyonu.The collection of input bindings.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, bir üzerinde bu özelliği Window tek bir ile doldurur KeyBinding .The following example populates this property on a Window, with a single KeyBinding.

<Window.InputBindings>
 <KeyBinding Key="B"
       Modifiers="Control" 
       Command="ApplicationCommands.Open" />
</Window.InputBindings>

Koleksiyonlar için sözdizimi hakkında daha fazla bilgi için XAMLXAML bkz. XAML sözdizimi ayrıntılı.For more information about the XAMLXAML syntax for collections, see XAML Syntax In Detail.

Açıklamalar

Giriş bağlamaları, giriş cihazlarına komutların bağlamasını destekler.Input bindings support the binding of commands to input devices. Örneğin, MouseBinding fare cihazlarına özgü özellikleri içeren giriş bağlamaları uygular.For example, MouseBinding implements input bindings that include properties that are particular to mouse devices.

Giriş bağlamalarının toplanması, hem türe ait giriş bağlamalarını hem de örnekte belirtilen giriş bağlamalarını içerir.The collection of input bindings will include both input bindings that pertain to the type as well as input bindings that are declared on the instance.

İlişkili bir özelliği, CommandBindings bir komut bağlamaları koleksiyonunu tutar.A related property, CommandBindings, maintains a collection of command bindings. Bunlar, giriş bağlamalarından farklı olarak, bilinen komutlara bağlı komut işleme-eylemlerin bir sonraki düzeyini temsil etmektedir.These differ from input bindings in that they represent the next level down of command processing - actions that are tied to known commands.

XAML Özellik Öğesi KullanımıXAML Property Element Usage

<object> 
 <object.InputBindings> 
  oneOrMoreInputBindings 
 </object.InputBindings> 
</object> 

XAML DeğerleriXAML Values

Oneorte InputBindingsoneOrMoreInputBindings
Bir veya daha fazla InputBinding öğe (genellikle KeyBinding veya MouseBinding türetilmiş sınıflar).One or more InputBinding elements (typically the KeyBinding or MouseBinding derived classes). Bunların her birinin Command ve Gesture özniteliği ayarlanmış olması beklenir.Each of these is expected to have a Command and Gesture attribute set.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.