System.Windows.Xps.Packaging Ad Alanı

, Uygulamaların bir XPS belgesinin bileşenlerini okumasına ve yazmasına imkan tanıyan türler sağlar. Provides types that allow applications to read and write the components of an XPS document.

Sınıflar

PackagingProgressEventArgs

PackagingProgressEvent olayı için veriler sağlar.Provides data for the PackagingProgressEvent event.

SpotLocation

Bir üzerinde dijital imza görüntülenecek konumu temsil eder XpsDocument .Represents the location to display a digital signature on an XpsDocument.

XpsColorContext

Bir bit eşlem görüntüsünün renk bağlamını temsil eder.Represents the color context for a bitmap image.

XpsDigitalSignature

Bir için dijital imzayı temsil eder XpsDocument .Represents a digital signature for an XpsDocument.

XpsDocument

Bir Package XPS belgesinin içeriğini tutan bir sağlar.Provides a Package that holds the content of an XPS document.

XpsFont

İçindeki bir yazı tipini temsil eder XpsDocument .Represents a font in an XpsDocument.

XpsImage

İçindeki bir görüntüyü temsil eder XpsDocument .Represents an image in an XpsDocument.

XpsPartBase

Bir XPS paketinde bulunabilecek tüm bölüm sınıflarının üst öğesi olan soyut sınıfı tanımlar.Defines the abstract class that is the parent for all part classes that can be contained in an XPS package.

XpsResource

, Bir öğesine eklenebilen kaynaklar için temel sınıfı tanımlar XpsDocument .Defines the base class for resources that can be added to an XpsDocument.

XpsResourceDictionary

Sayfalarında kullanılabilir olan öğelerin sözlüğünü temsil eder XpsResource XpsDocument .Represents a dictionary of XpsResource elements that are usable across pages of the XpsDocument.

XpsSignatureDefinition

Dijital bir XpsDocument imzayı temsil eder.Represents an XpsDocument digital signature.

XpsStructure

System.Windows.Documents.DocumentStructuresÖğesinin veya öğesini temsil eder StoryFragments XpsDocument .Represents the System.Windows.Documents.DocumentStructures or StoryFragments element of an XpsDocument.

XpsThumbnail

Bir belge sırasının, tek belgenin veya tek bir sayfanın küçük resmini temsil eder.Represents a thumbnail image of a document sequence, single document, or single page.

Arabirimler

IDocumentStructureProvider

DocumentStructureXML Kağıt Belirtimi (XPS) bölümünü BIR XPS paketine eklemek için bir yöntem tanımlar.Defines a method for adding the DocumentStructure part of XML Paper Specification (XPS) to an XPS package.

IStoryFragmentProvider

StoryFragmentsBiçimlendirme bölümünü BIR XPS paketine eklemek için bir yöntem tanımlar.Defines a method for adding the StoryFragments part of the markup to an XPS package.

IXpsFixedDocumentReader

' In parçalarını okumak FixedDocument ve ayrıca belgeye sınırlı yazma türleri için yöntemleri tanımlar.Defines methods for reading the parts of a FixedDocument and also for limited types of writing to the document.

IXpsFixedDocumentSequenceReader

Bir ' ın parçalarını okumak için yöntemleri tanımlar FixedDocumentSequence .Defines methods for reading the parts of a FixedDocumentSequence.

IXpsFixedDocumentSequenceWriter

Yazmak için yöntemleri ve özellikleri tanımlar FixedDocumentSequence .Defines methods and properties for writing a FixedDocumentSequence.

IXpsFixedDocumentWriter

Yazmak için yöntemleri ve özellikleri tanımlar FixedDocument .Defines methods and properties for writing a FixedDocument.

IXpsFixedPageReader

Bir ' ın parçalarını okumak için yöntemleri tanımlar FixedPage .Defines methods for reading the parts of a FixedPage.

IXpsFixedPageWriter

FixedPageXPS belgesine parçalar yazma yöntemlerini tanımlar.Defines methods for writing FixedPage parts to an XPS document.

Numaralandırmalar

PackageInterleavingOrder

Bir paketin ana bölümlerinin akışını belirleyen sıralamayı belirten değerler sağlar.Provides values that specify the order in which the major parts of a package are streamed.

PackagingAction

Bir paketin serileştirilmesi sırasında oluşan olay türlerini tanımlar.Identifies the types of events that occur during the serialization of a package.

XpsDigSigPartAlteringRestrictions

XPS 'nin Package dijital imza aralığından çıkarılan parçalarını belirtir.Specifies the parts of the XPS Package that are excluded from the range of a digital signature.

XpsImageType

' A dahil edilebilir görüntüler için grafik biçimlerini belirtir XpsDocument .Specifies graphical formats for images that can be included in an XpsDocument.

XpsResourceSharing

Kaynakların, içindeki sayfalar ve belgeler arasında paylaşılıp paylaşılamayacağını belirtir XpsDocument .Specifies whether resources can be shared between pages and documents in an XpsDocument.

Temsilciler

PackagingProgressEventHandler

Öğesini işleyen yöntemi temsil eder PackagingProgressEvent .Represents the method that handles the PackagingProgressEvent.

Açıklamalar

Bir belgenin ana parçalarını temsil eden arabirimlerin ve türlerin yanı sıra XML Paper Specification (XPS)XML Paper Specification (XPS) , System.Windows.Xps.Packaging ad alanı, belgeleri dijital Imzalar ve dijital RIGHTS Management (DRM) dahil olmak üzere paketleme işlemi üzerinde denetim sağlar XPSXPS .In addition to the interfaces and the types that represent the major parts of an XML Paper Specification (XPS)XML Paper Specification (XPS) document, the System.Windows.Xps.Packaging namespace provides control over the packaging process, including digital signatures and Digital Rights Management (DRM) of XPSXPS documents.

Daha fazla bilgi için, bkz. karşıdan yüklenebilecek XML Kağıt Belirtimi (XPS) https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65761 .For more information, see the XML Paper Specification (XPS) available for download at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=65761.

Ayrıca bkz.