IWorkflowCompilerOptionsService.RootNamespace Özellik

Tanım

Proje için ayarlanan kök ad alanını alır.Gets the root namespace set for the project.

public:
 property System::String ^ RootNamespace { System::String ^ get(); };
public string RootNamespace { get; }
member this.RootNamespace : string
Public ReadOnly Property RootNamespace As String

Özellik Değeri

String

Kök ad alanının adı.The name of the root namespace.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, özelliğinin bir uygulamasını gösterir RootNamespace .The following example shows an implementation of the RootNamespace property. Bu örnek, Izleme profili Tasarımcısı SDK örneğinden yapılır.This example is from the Tracking Profile Designer SDK sample. Daha fazla bilgi için bkz. Izleme profili Tasarımcısı örneği.For more information, see Tracking Profile Designer Sample.

string IWorkflowCompilerOptionsService.RootNamespace
{
  get
  {
    return String.Empty;
  }
}
Public ReadOnly Property RootNamespace() As String Implements IWorkflowCompilerOptionsService.RootNamespace
  Get
    Return String.Empty
  End Get
End Property

Açıklamalar

Bu özellik Visual Basic derleme ortamında, projenin kök ad alanını derleyiciye geçirmek için kullanılır.This property is used in Visual Basic compilation environment to pass the root namespace of the project to the compiler.

Şunlara uygulanır