WorkflowValidationFailedException.Errors Özellik

Tanım

ValidationErrorİş akışları oluştururken/doğrulanırken elde edilen öğeleri döndürür.Returns ValidationErrors that were obtained when creating/validating workflows.

public:
 property System::Workflow::ComponentModel::Compiler::ValidationErrorCollection ^ Errors { System::Workflow::ComponentModel::Compiler::ValidationErrorCollection ^ get(); };
public System.Workflow.ComponentModel.Compiler.ValidationErrorCollection Errors { get; }
member this.Errors : System.Workflow.ComponentModel.Compiler.ValidationErrorCollection
Public ReadOnly Property Errors As ValidationErrorCollection

Özellik Değeri

ValidationErrorCollection

ValidationErrorBu özel duruma neden olan her ikisini içeren bir dizi.An array that contains each ValidationError that caused this exception.

Şunlara uygulanır