WorkflowMarkupSerializationException.LinePosition Özellik

Tanım

Özel durumun oluşturulmasına neden olan nesne veya XOML dosyasındaki sütun konumunu alır.Gets the column position in the object or XOML file that caused the exception to be thrown.

public:
 property int LinePosition { int get(); };
public int LinePosition { get; }
member this.LinePosition : int
Public ReadOnly Property LinePosition As Integer

Özellik Değeri

Int32

Özel durumun oluşturulmasına neden olan sütun konumunu temsil eden bir tamsayı.An integer that represents the column position that caused the exception to be thrown.

Şunlara uygulanır