XamlDuplicateMemberException.ParentType Özellik

Tanım

Üst tür olarak raporlamak için XAML tür tanımlayıcısını alır veya ayarlar.Gets or sets the XAML type identifier to report as the parent type.

public:
 property System::Xaml::XamlType ^ ParentType { System::Xaml::XamlType ^ get(); void set(System::Xaml::XamlType ^ value); };
public System.Xaml.XamlType ParentType { get; set; }
member this.ParentType : System.Xaml.XamlType with get, set
Public Property ParentType As XamlType

Özellik Değeri

XamlType

XamlTypeÜst tür olarak bildirilecek nesne (XAML türü tanımlayıcısı).The XamlType object (XAML type identifier) to report as the parent type.

Şunlara uygulanır