XamlException.LineNumber Özellik

Tanım

Özel durumun rapor aldığı XAML metin satırı bilgisinin satır numarası bileşenini alır veya ayarlar.Gets or sets the line number component of XAML text line information that the exception reports.

public:  property int LineNumber {  public:
int get(); protected:
 void set(int value); };
public int LineNumber { get; protected set; }
member this.LineNumber : int with get, set
Public Property LineNumber As Integer

Özellik Değeri

Int32

XAML metin satırı bilgisinin satır numarası bileşeni.The line number component of the XAML text line information.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.