XamlException.Message Özellik

Tanım

Özel durum iletisini alır veya ayarlar ve satır bilgileri kullanılabiliyorsa, satır bilgilerini iletiye ekler.Gets or sets the exception message, and if line information is available, appends the line information to the message.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Özellik Değeri

String

Eklenen satır bilgilerini içeren özel durum iletisi.The exception message that includes the appended line information.

Açıklamalar

XamlException satır bilgilerinin doğrudan iletiye dahil edilmesini sağlamak için bu özelliği geçersiz kılar ve bu nedenle hata ayıklayıcıları veya diğer özel durum tüketicileri için daha kolay görünür.XamlException overrides this property so that line information is directly included in the message and is therefore more easily visible for debuggers or other exception consumers. Satır bilgileri varsa, bu özellik satır bilgilerini içerir.If line information is available, this property includes the line information. Satır bilgileri kullanılamıyorsa, ileti, taban iletisiyle aynı olur.If line information is unavailable, the message is the same as the base message.

Şunlara uygulanır