XamlObjectWriterSettings.SkipDuplicatePropertyCheck Özellik

Tanım

XAML yazıcısının yinelenen özellikleri denetleyen kod yolunu kontrol etmek için kullanılıp kullanılmayacağını belirleyen bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that determines whether the XAML writer omits to check for the code path that checks for duplicate properties.

public:
 property bool SkipDuplicatePropertyCheck { bool get(); void set(bool value); };
public bool SkipDuplicatePropertyCheck { get; set; }
member this.SkipDuplicatePropertyCheck : bool with get, set
Public Property SkipDuplicatePropertyCheck As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true yinelenen özellik denetimi atlanmalıdır; Aksi takdirde, false .true if the duplicate property check should be omitted; otherwise, false.

Açıklamalar

Belirtilen kod yolu, atanmış olan özellikleri denetler ve adlandırılmış ortam özelliğinin yinelenen bir özellik kümesi denendiğinde bir özel durum oluşturur.The specified code path checks the currently assigned properties and throws an exception if a duplicate property set of the named ambient property is attempted. Daha fazla bilgi için bkz. IAmbientProvider.For more information, see IAmbientProvider.

Şunlara uygulanır