XComment.Value Özellik

Tanım

Bu açıklamanın dize değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the string value of this comment.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Value { get; set; }
member this.Value : string with get, set
Public Property Value As String

Özellik Değeri

String

StringBu açıklamanın dize değerini içeren bir.A String that contains the string value of this comment.

Özel durumlar

value null .The value is null.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir açıklama düğümü oluşturur.The following example creates a comment node. Daha sonra yorum düğümünün içeriğini alır.It then retrieves the contents of the comment node.

XComment com = new XComment("This is a comment");  
Console.WriteLine(com.Value);  
Dim com As XComment = New XComment("This is a comment")  
Console.WriteLine(com.Value)  

Bu örnek aşağıdaki çıktıyı üretir:This example produces the following output:

This is a comment  

Açıklamalar

Ve öğelerinden farklı olarak XElement XAttribute , bir açıklamanın içeriğini bir dizeye aktararak alamazsınız.Unlike XElement and XAttribute, you cannot retrieve the contents of a comment by casting it to a string. Bunun yerine, içeriği almak için bu özelliği kullanmanız gerekir.Instead, you must use this property to retrieve the contents.

Bu özelliğin ayarlanması, Changed ve Changing olaylarını yükseltir.Setting this property will raise the Changed and the Changing events.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.