XNode.ReadFrom(XmlReader) Yöntem

Tanım

Bir XNode öğesinden bir oluşturur XmlReader .Creates an XNode from an XmlReader.

public:
 static System::Xml::Linq::XNode ^ ReadFrom(System::Xml::XmlReader ^ reader);
public static System.Xml.Linq.XNode ReadFrom (System.Xml.XmlReader reader);
static member ReadFrom : System.Xml.XmlReader -> System.Xml.Linq.XNode
Public Shared Function ReadFrom (reader As XmlReader) As XNode

Parametreler

reader
XmlReader

XmlReaderBu, okunacak düğüme konumlandırılmış XNode .An XmlReader positioned at the node to read into this XNode.

Döndürülenler

XNode

XNodeOkuyucudan okunan düğümü ve alt düğümlerini içeren bir.An XNode that contains the node and its descendant nodes that were read from the reader. Düğümün çalışma zamanı türü, NodeType okuyucuda karşılaşılan ilk düğümün düğüm türü () tarafından belirlenir.The runtime type of the node is determined by the node type (NodeType) of the first node encountered in the reader.

Özel durumlar

, XmlReader Tanınan bir düğüm türünde konumlandırılmamış.The XmlReader is not positioned on a recognized node type.

Temel alınan XmlReader bir özel durum oluşturur.The underlying XmlReader throws an exception.

Örnekler

Bu örnek, Source.xml ADLı aşağıdaki XML dosyasını kullanır:This example uses the following XML file, named Source.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Root>
 <Child Key="01">
  <GrandChild>aaa</GrandChild>
 </Child>
 <Child Key="02">
  <GrandChild>bbb</GrandChild>
 </Child>
 <Child Key="03">
  <GrandChild>ccc</GrandChild>
 </Child>
</Root>

Aşağıdaki örnek, ReadFrom BIR LINQ sorgusu kullanarak özel ekseni kullanan ve sonra sorgulayan özel bir eksen yöntemi oluşturur:The following example creates a custom axis method that uses ReadFrom and then queries the custom axis by using a LINQ query:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Xml;
using System.Xml.Linq;

class Program
{
  static IEnumerable<XElement> StreamRootChildDoc(string uri)
  {
    using (XmlReader reader = XmlReader.Create(uri))
    {
      reader.MoveToContent();
      
      // Parse the file and return each of the nodes.
      while (!reader.EOF)
      {
        if (reader.NodeType == XmlNodeType.Element && reader.Name == "Child")
        {
          XElement el = XElement.ReadFrom(reader) as XElement;
          if (el != null)
            yield return el;
        }
        else
        {
          reader.Read();
        }
      }
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    IEnumerable<string> grandChildData =
      from el in StreamRootChildDoc("Source.xml")
      where (int)el.Attribute("Key") > 1
      select (string)el.Element("GrandChild");

    foreach (string str in grandChildData)
      Console.WriteLine(str);
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Linq

Module Program
  Iterator Function StreamRootChildDoc(ByVal uri As String) As IEnumerable(Of XElement)

    Using reader As XmlReader = XmlReader.Create(uri)
      reader.MoveToContent()

      ' Parse the file and return each of the nodes.
      While Not reader.EOF

        If reader.NodeType = XmlNodeType.Element AndAlso reader.Name = "Child" Then
          Dim el As XElement = TryCast(XElement.ReadFrom(reader), XElement)
          If el IsNot Nothing Then Yield el
        Else
          reader.Read()
        End If
      End While
    End Using
  End Function

  Sub Main(args As String())

    Dim grandChildData As IEnumerable(Of String) =
      From el In StreamRootChildDoc("Source.xml")
      Where CInt(el.Attribute("Key")) > 1
      Select CStr(el.Element("GrandChild"))

    For Each str As String In grandChildData
      Console.WriteLine(str)
    Next

  End Sub

End Module

Bu örnek aşağıdaki çıktıyı üretir:This example produces the following output:

bbb 
ccc 

Açıklamalar

Düğüm koleksiyonunu döndüren bir yöntem yazmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntem, düğüm okuyucudan okunmadan her düğüm için kullanılabilir.You can use this method to write a method that returns a collection of nodes, yielding each node as the node is read from the reader. Bu yöntem, çok küçük bir bellek parmak izine sahip rastgele büyük XML dosyalarını işlemenizi sağlar.This method enables you to process arbitrarily large XML files with a very small memory footprint.

Bu yönteme geçirdiğiniz okuyucu özel durumlar oluşturabilir.The reader that you pass to this method might throw exceptions. ReadFrom okuyucu tarafından oluşturulan tüm özel durumları yakalamaz; işlenmemiş özel durumlar, çağıran koda kadar kabarcık ReadFrom .ReadFrom does not catch all exceptions thrown by the reader; the unhandled exceptions bubble up to the code that called ReadFrom. Özellikle, kodunuz hazırlanmak üzere hazırlanmalıdır XmlException .In particular, your code should be prepared to handle XmlException.

Daha karmaşık bir belgenin nasıl akışla ilgili bir örnek için bkz. üst bilgi bilgilerine erişimi olan XML parçalarını akışaalma.For an example of how to stream a more complex document, see How to stream XML fragments with access to header information.

Gibi belirli standart sorgu işleçleri, OrderBy kaynaklarını yineleyebilir, tüm verileri toplar, sıralar ve son olarak dizideki ilk öğeyi verir.Certain standard query operators, such as OrderBy, iterate their source, collect all of the data, sort it, and then finally yield the first item in the sequence. İlk öğeyi bırakmadan önce kaynağını üreten bir sorgu işleci kullanırsanız, küçük bir bellek parmak izini saklayacaksınız.If you use a query operator that materializes its source before yielding the first item, you will not retain a small memory footprint.

Küçük bir bellek sırasını koruyarak çok büyük XML belgelerini dönüştürmek için LINQ to XML kullanmanın bir örneği için, bkz. büyük XML belgelerinin akış dönüşümünü gerçekleştirme.For an example of using LINQ to XML to transform extremely large XML documents while maintaining a small memory footprint, see How to perform streaming transform of large XML documents.

Şunlara uygulanır