XmlSchemaComplexType.IsMixed Özellik

Tanım

Karmaşık türün karma içerik modeli (içerik içinde biçimlendirme) olup olmadığını belirleyen bilgileri alır veya ayarlar.Gets or sets information that determines if the complex type has a mixed content model (markup within the content).

public:
 virtual property bool IsMixed { bool get(); void set(bool value); };
public override bool IsMixed { get; set; }
member this.IsMixed : bool with get, set
Public Overrides Property IsMixed As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true, bu karmaşık türdeki alt öğeler arasında karakter verisi görünürse; Aksi takdirde, false .true, if character data can appear between child elements of this complex type; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false. İsteğe bağlı.Optional.

Açıklamalar

Bu öğenin alt öğeleri arasında karakter verilerinin görünüp görünmeyeceğini gösterir complexType .Indicates if character data can appear between the child elements of this complexType. simpleContentÖğe bir alt öğe ise, mixed özniteliğe izin verilmez ( false ).If the simpleContent element is a child element, the mixed attribute is not allowed (false). complexContentÖğe bir alt öğe ise, mixed özniteliği öğesindeki özniteliği tarafından geçersiz kılınabilir mixed complexContent .If the complexContent element is a child element, the mixed attribute can be overridden by the mixed attribute on the complexContent element.

Şunlara uygulanır