XmlQualifiedName.IsEmpty Özellik

Tanım

Değerinin boş olup olmadığını gösteren bir değer alır XmlQualifiedName .Gets a value indicating whether the XmlQualifiedName is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true ad ve ad alanı boş dizelerdir; Aksi takdirde, false .true if name and namespace are empty strings; otherwise, false.

Şunlara uygulanır