XPathItem.Value Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, string öğe değerini alır.When overridden in a derived class, gets the string value of the item.

public:
 abstract property System::String ^ Value { System::String ^ get(); };
public abstract string Value { get; }
member this.Value : string
Public MustOverride ReadOnly Property Value As String

Özellik Değeri

String

stringÖğenin değeri.The string value of the item.

Şunlara uygulanır