XPathNavigator.Clone Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, XPathNavigator Bu şekilde aynı düğümde konumlandırılmış yeni bir oluşturur XPathNavigator .When overridden in a derived class, creates a new XPathNavigator positioned at the same node as this XPathNavigator.

public:
 abstract System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ Clone();
public abstract System.Xml.XPath.XPathNavigator Clone ();
abstract member Clone : unit -> System.Xml.XPath.XPathNavigator
Public MustOverride Function Clone () As XPathNavigator

Döndürülenler

XPathNavigator

Yeni bir XPathNavigator ile aynı düğüme yerleştirilmiş XPathNavigator .A new XPathNavigator positioned at the same node as this XPathNavigator.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Herman Melville tarafından yazılan tüm kitap başlıklarını alır.The following example gets all book titles authored by Herman Melville.

XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("books.xml");
XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

// Select all books authored by Melville.
XPathNodeIterator^ nodes = navigator->Select("descendant::book[author/last-name='Melville']");

while (nodes->MoveNext())
{
  // Clone the navigator returned by the Current property. 
  // Use the cloned navigator to get the title element.
  XPathNavigator^ clone = nodes->Current->Clone();
  clone->MoveToFirstChild();
  Console::WriteLine("Book title: {0}", clone->Value);
}
XPathDocument document = new XPathDocument("books.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

// Select all books authored by Melville.
XPathNodeIterator nodes = navigator.Select("descendant::book[author/last-name='Melville']");

while (nodes.MoveNext())
{
  // Clone the navigator returned by the Current property.
  // Use the cloned navigator to get the title element.
  XPathNavigator clone = nodes.Current.Clone();
  clone.MoveToFirstChild();
  Console.WriteLine("Book title: {0}", clone.Value);
}
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("books.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

' Select all books authored by Melville.
Dim nodes As XPathNodeIterator = navigator.Select("descendant::book[author/last-name='Melville']")

While nodes.MoveNext()
  ' Clone the navigator returned by the Current property. 
  ' Use the cloned navigator to get the title element.
  Dim clone As XPathNavigator = nodes.Current.Clone()
  clone.MoveToFirstChild()
  Console.WriteLine("Book title: {0}", clone.Value)
End While

Örnek, books.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the books.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<bookstore> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

CloneYöntemi özellikle ile birlikte yararlı olur XPathNodeIterator .The Clone method is especially useful in conjunction with the XPathNodeIterator. , XPathNodeIterator Seçilen bir düğüm kümesi üzerinde yinelemek için kullanılır ve Current XPathNavigator öğesinin bağlam düğümünde konumlandırılmış bir özelliği içerir XPathNodeIterator .An XPathNodeIterator is used to iterate over a selected node set, and contains a Current property which returns an XPathNavigator positioned on the context node of the XPathNodeIterator. Ancak, XPathNavigator özelliği tarafından döndürülen Current düğüm kümesinden uzağa taşımak için kullanılamaz.However, the XPathNavigator returned by the Current property cannot be used to move away from the node set. Bunun yerine, döndürülen gezgin 'i klonlayın XPathNavigator ve başka bir hareketi yapmak için kopyalanmış gezgin 'i kullanın.Instead, you clone the returned XPathNavigator and use the cloned navigator to do any additional moves.

Kopyalanan, XPathNavigator orijinaldeki sonraki değişikliklerden etkilenmez XPathNavigator .The cloned XPathNavigator is not affected by subsequent changes to the original XPathNavigator.

Şunlara uygulanır