XPathNavigator.InnerXml Özellik

Tanım

Geçerli düğümün alt düğümlerini temsil eden biçimlendirmeyi alır veya ayarlar.Gets or sets the markup representing the child nodes of the current node.

public:
 virtual property System::String ^ InnerXml { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string InnerXml { get; set; }
member this.InnerXml : string with get, set
Public Overridable Property InnerXml As String

Özellik Değeri

String

StringGeçerli düğümün alt düğümlerinin işaretlemesini içeren bir.A String that contains the markup of the child nodes of the current node.

Özel durumlar

InnerXmlÖzellik ayarlanamıyor.The InnerXml property cannot be set.

Örnekler

Aşağıdaki örnek InnerXml book , dosyasındaki ilk öğenin içeriğini contosoBooks.xml ve içindeki alt düğümlerini göstermek için özelliğini kullanır XPathNavigator .The following example uses the InnerXml property to display the contents of the first book element in the contosoBooks.xml file and its child nodes in the XPathNavigator.

XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("contosoBooks.xml");
XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

navigator->MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator->MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

Console::WriteLine(navigator->InnerXml);
XPathDocument document = new XPathDocument("contosoBooks.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

Console.WriteLine(navigator.InnerXml);
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("contosoBooks.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books")

Console.WriteLine(navigator.InnerXml)

Örnek, contosoBooks.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

Not

InnerXmlVe OuterXml özellikleri çok verimli değildir.The InnerXml and OuterXml properties are not very efficient. Performans bir önceliktir, XPathNavigator alt düğümlerin değerlerini almak için ' ın düğüm gezinti yöntemlerini kullanmak daha etkilidir.If performance is a priority, it is more efficient to use the node navigation methods of the XPathNavigator to get values of child nodes.

Şunlara uygulanır