XPathNavigator.IsNode Özellik

Tanım

Geçerli düğümün bir XPath düğümünü temsil ettiğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates if the current node represents an XPath node.

public:
 property bool IsNode { bool get(); };
public override sealed bool IsNode { get; }
member this.IsNode : bool
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property IsNode As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Her zaman true döndürür.Always returns true.

Şunlara uygulanır