XPathNavigator.MoveToNextAttribute Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bir XPathNavigator sonraki özniteliğe gider.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next attribute.

public:
 abstract bool MoveToNextAttribute();
public abstract bool MoveToNextAttribute ();
abstract member MoveToNextAttribute : unit -> bool
Public MustOverride Function MoveToNextAttribute () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

true başarılı olursa, XPathNavigator false daha fazla öznitelik yoksa bir sonraki özniteliğe geçiş yapın.true if the XPathNavigator is successful moving to the next attribute; false if there are no more attributes. İse, false konumu XPathNavigator değiştirilmez.If false, the position of the XPathNavigator is unchanged.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, MoveToFirstAttribute MoveToNextAttribute dosyasındaki her bir kitap için tüm öznitelikleri göstermek için ve yöntemlerini kullanır books.xml .The following example uses the MoveToFirstAttribute and MoveToNextAttribute methods to display all the attributes for each book in the books.xml file.

 XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("books.xml");
 XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

 // Select all book nodes and display all attributes on each book.
 XPathNodeIterator^ nodes = navigator->SelectDescendants("book", "", false);
 while (nodes->MoveNext())
 {
   XPathNavigator^ navigator2 = nodes->Current->Clone();
   navigator2->MoveToFirstAttribute();
   Console::WriteLine("{0} = {1}", navigator2->Name, navigator2->Value);

   while (navigator2->MoveToNextAttribute())
   {
     Console::WriteLine("{0} = {1}", navigator2->Name, navigator2->Value);
   }

   Console::WriteLine();
 }
XPathDocument document = new XPathDocument("books.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

// Select all book nodes and display all attributes on each book.
XPathNodeIterator nodes = navigator.SelectDescendants("book", "", false);
while (nodes.MoveNext())
{
  XPathNavigator navigator2 = nodes.Current.Clone();
  navigator2.MoveToFirstAttribute();
  Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value);

  while (navigator2.MoveToNextAttribute())
  {
    Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value);
  }

  Console.WriteLine();
}
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("books.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

' Select all book nodes and display all attributes on each book.
Dim nodes As XPathNodeIterator = navigator.SelectDescendants("book", "", False)
While nodes.MoveNext()
  Dim navigator2 As XPathNavigator = nodes.Current.Clone()
  navigator2.MoveToFirstAttribute()
  Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value)

  While navigator2.MoveToNextAttribute()
    Console.WriteLine("{0} = {1}", navigator2.Name, navigator2.Value)
  End While

  Console.WriteLine()
End While

Örnek, books.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the books.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<bookstore> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

XPathNavigatorŞu anda bir özniteliğe yerleştirilmezse, bu yöntem döner false ve konumu XPathNavigator değişmez.If the XPathNavigator is not currently positioned on an attribute, this method returns false and the position of the XPathNavigator does not change.

XPathNavigatorBir özniteliğe yerleştirildiğinde Yöntemler MoveToNext , MoveToPrevious ve MoveToFirst yöntemleri geçerli değildir.When the XPathNavigator is positioned on an attribute, the methods MoveToNext, MoveToPrevious, and MoveToFirst methods are not applicable. Bu yöntemler her zaman döndürülür false ve konumunu değiştirmez XPathNavigator .These methods always return false and do not change the position of the XPathNavigator.

XPathNavigatorBir özniteliğe yerleştirildikten sonra, MoveToParent Owner öğesine gitmek için öğesini çağırabilirsiniz.After the XPathNavigator is positioned on an attribute, you can call MoveToParent to move to the owner element.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.