XPathNavigator.ICloneable.Clone Yöntem

Tanım

Nesnenin yeni bir kopyasını oluşturur XPathNavigator .Creates a new copy of the XPathNavigator object.

 virtual System::Object ^ System.ICloneable.Clone() = ICloneable::Clone;
object ICloneable.Clone ();
abstract member System.ICloneable.Clone : unit -> obj
override this.System.ICloneable.Clone : unit -> obj
Function Clone () As Object Implements ICloneable.Clone

Döndürülenler

Object

Nesnenin yeni bir kopyası XPathNavigator .A new copy of the XPathNavigator object.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca XPathNavigator örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICloneable .It can be used only when the XPathNavigator instance is cast to an ICloneable interface.

Bu üyenin açıklaması için bkz XPathNavigator.Clone ..For a description of this member, see XPathNavigator.Clone.

Şunlara uygulanır