XPathNavigator.WriteSubtree(XmlWriter) Yöntem

Tanım

Geçerli düğümü ve alt düğümlerini XmlWriter belirtilen nesneye akışlar.Streams the current node and its child nodes to the XmlWriter object specified.

public:
 virtual void WriteSubtree(System::Xml::XmlWriter ^ writer);
public virtual void WriteSubtree (System.Xml.XmlWriter writer);
abstract member WriteSubtree : System.Xml.XmlWriter -> unit
override this.WriteSubtree : System.Xml.XmlWriter -> unit
Public Overridable Sub WriteSubtree (writer As XmlWriter)

Parametreler

writer
XmlWriter

XmlWriterAkışa eklenecek nesne.The XmlWriter object to stream to.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, WriteSubtree dosyasının ilk öğesinde yöntemini kullanmayı gösterir book contosoBooks.xml .The following example illustrates using the WriteSubtree method on the first book element of the contosoBooks.xml file.

  XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("contosoBooks.xml");
  XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

  navigator->MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
  navigator->MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

XmlWriter^ writer = XmlWriter::Create("contosoBook.xml");
  navigator->WriteSubtree(writer);

  writer->Close();
XPathDocument document = new XPathDocument("contosoBooks.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

XmlWriter writer = XmlWriter.Create("contosoBook.xml");
navigator.WriteSubtree(writer);

writer.Close();
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("contosoBooks.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books")

Dim writer As XmlWriter = XmlWriter.Create("contosoBook.xml")
navigator.WriteSubtree(writer)

writer.Close()

Örnek, contosoBooks.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

Geçerli düğümün kapsam içi ad alanları için ad alanı bildirimleri, belirtilen nesneye akan XML 'e eklenir XmlWriter .Namespace declarations for the in-scope namespaces of the current node are inserted into the XML streamed to the XmlWriter object specified.

Örneğin, WriteSubtree yöntemi book dosyanın ilk öğesinde ÇAĞRıLıRSA books.xml , http://www.contoso.com/books XML belgesinin en üstünde yapılan ad alanı bildirimi, XmlWriter Aşağıdaki örnekte GÖSTERILDIĞI gibi belirtilen nesneye akan XML 'de görüntülenir.For example, if the WriteSubtree method is called on the first book element of the books.xml file, the http://www.contoso.com/books namespace declaration made at the top of the XML document will appear in the XML streamed to the XmlWriter object specified as shown in the following example.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<book genre="autobiography" publicationdate="1981" ISBN="1-861003-11-0" xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
  <author> 
    <first-name>Benjamin</first-name> 
    <last-name>Franklin</last-name> 
  </author> 
  <price>8.99</price> 
</book> 

Not

WriteSubtreeYöntemi, konumunu etkilemez XPathNavigator .The WriteSubtree method does not affect the position of the XPathNavigator.

Şunlara uygulanır