XsltArgumentList.RemoveParam(String, String) Yöntem

Tanım

Parametresini öğesinden kaldırır XsltArgumentList .Removes the parameter from the XsltArgumentList.

public:
 System::Object ^ RemoveParam(System::String ^ name, System::String ^ namespaceUri);
public object? RemoveParam (string name, string namespaceUri);
public object RemoveParam (string name, string namespaceUri);
member this.RemoveParam : string * string -> obj
Public Function RemoveParam (name As String, namespaceUri As String) As Object

Parametreler

name
String

Kaldırılacak parametrenin adı.The name of the parameter to remove. XsltArgumentList geçirilen adın geçerli bir yerel ad olduğundan emin olmak için kontrol etmez. Ancak, ad olamaz null .XsltArgumentList does not check to ensure the name passed is a valid local name; however, the name cannot be null.

namespaceUri
String

Kaldırılacak parametrenin ad alanı URI 'SI.The namespace URI of the parameter to remove.

Döndürülenler

Object

Parametre nesnesi veya null bir tane bulunmazsa.The parameter object or null if one was not found.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.