Windows.UI.Xaml.Automation Ad Alanı

Microsoft UI Otomasyonu altyapısı için destek türlerini tanımlar. Defines the support types for Microsoft UI Automation infrastructure. Bu destek türleri, özel bir denetim için Microsoft UI Otomasyonu desteğini uygulamak içindir. These support types are for implementing Microsoft UI Automation support for a custom control.

Sınıflar

ElementNotAvailableException

Artık kullanılamayan Kullanıcı arabiriminin bir kısmına karşılık gelen bir UI Otomasyonu öğesine erişmek için bir girişim yapıldığında oluşan özel durum.The exception that is thrown when an attempt is made to access a UI automation element corresponding to a part of the user interface that is no longer available.

ElementNotEnabledException

Etkin olmayan bir denetimi işlemek için UI Otomasyonu aracılığıyla bir girişim yapıldığında oluşan özel durum.The exception that is thrown when an attempt is made through UI automation to manipulate a control that is not enabled.

Açıklamalar

Bu ad alanı belgeleri yalnızca projeksiyonun WinRT türünden farklı olduğu Windows Çalışma Zamanı (WinRT) türlerinin .NET projeksiyonu içerir.This namespace documentation contains only .NET projections of Windows Runtime (WinRT) types where the projection differs from the WinRT type. Bu ad alanı için türlerin tüm listesini görmek için, UWP API başvurusunda Windows. UI. xaml. Automation bölümüne bakın.To see the complete list of types for this namespace, see Windows.UI.Xaml.Automation in the UWP API reference.