ColumnDefinition.Width Özellik

Tanım

Alır veya ayarlar sütunun genişliği.

public Xamarin.Forms.GridLength Width { get; set; }
member this.Width : Xamarin.Forms.GridLength with get, set

Özellik Değeri

GridLength

Şunlara uygulanır