ContentPage.Content Özellik

Tanım

Sayfanın içeriğini içeren görünümü alır veya ayarlar.

public Xamarin.Forms.View Content { get; set; }
member this.Content : Xamarin.Forms.View with get, set

Özellik Değeri

View

Bir View alt sınıf veya null .

Şunlara uygulanır