Grid.Children Özellik

Tanım

Kılavuzun alt öğelerinin koleksiyonunu alır.

public Xamarin.Forms.Grid.IGridList<Xamarin.Forms.View> Children { get; }
member this.Children : Xamarin.Forms.Grid.IGridList<Xamarin.Forms.View>

Özellik Değeri

IGridList<View>

Alt öğelerin koleksiyonu.

Açıklamalar

Uygulama geliştiricileri bu koleksiyona öğe eklemek için XAML 'de örtük koleksiyon sözdizimini kullanabilir, çünkü bu özellik Grid sınıfının ContentPropertyAttribute 'idir.

Şunlara uygulanır