Pin.SendTap Yöntem

Tanım

Dikkat

This method is obsolete as of 4.3.0.

Xamarin. Forms platformu tarafından dahili kullanım için.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("This method is obsolete as of 4.3.0.")]
public bool SendTap ();
member this.SendTap : unit -> bool

Döndürülenler

Boolean
Öznitelikler

Şunlara uygulanır