MenuItem.Command Özellik

Tanım

Menü tıklandığında çalıştırılacak komutu alır veya ayarlar.

public System.Windows.Input.ICommand Command { get; set; }
member this.Command : System.Windows.Input.ICommand with get, set

Özellik Değeri

ICommand

Şunlara uygulanır