NavigableElement.Style Özellik

Tanım

public Xamarin.Forms.Style Style { get; set; }
member this.Style : Xamarin.Forms.Style with get, set

Özellik Değeri

Style

Şunlara uygulanır