SwitchCell.OnChanged Olay

Tanım

Anahtarın değeri değiştiğinde tetiklenir.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> OnChanged;
member this.OnChanged : EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> 

Olay Türü

EventHandler<ToggledEventArgs>

Şunlara uygulanır