ToggledEventArgs.Value Özellik

Tanım

İki durumlu denetimin açılıp bir Boole değeri alır.

public bool Value { get; }
member this.Value : bool

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır