CentOS 'a .NET SDK veya .NET çalışma zamanı yüklemesiInstall the .NET SDK or the .NET Runtime on CentOS

.NET, CentOS 'da desteklenir..NET is supported on CentOS. Bu makalede, CentOS 'ta .NET 'in nasıl yükleneceği açıklanır.This article describes how to install .NET on CentOS.

.NET uygulamaları geliştirmek istiyorsanız SDK 'Yı (çalışma zamanını da içerir) yükleyebilirsiniz.Install the SDK (which includes the runtime) if you want to develop .NET apps. Ya da yalnızca uygulamaları çalıştırmanız gerekiyorsa, çalışma zamanını yüklemeniz yeterlidir.Or, if you only need to run apps, install the Runtime. Çalışma zamanını yüklüyorsanız, ASP.NET Core çalışma zamanını hem .net hem de ASP.NET Core çalışma zamanları içerdiğinden yüklemenizi öneririz.If you're installing the Runtime, we suggest you install the ASP.NET Core Runtime as it includes both .NET and ASP.NET Core runtimes.

SDK 'Yı veya çalışma zamanını zaten yüklediyseniz, dotnet --list-sdks dotnet --list-runtimes hangi sürümlerin yüklü olduğunu görmek için ve komutlarını kullanın.If you've already installed the SDK or Runtime, use the dotnet --list-sdks and dotnet --list-runtimes commands to see which versions are installed. Daha fazla bilgi için bkz. .net 'in zaten yüklü olduğunu denetleme.For more information, see How to check that .NET is already installed.

Önemli

Paket Yöneticisi yüklemeleri yalnızca x64 mimarisinde desteklenir.Package manager installs are only supported on the x64 architecture. ARM gibi diğer mimarilerin .net 'i Snap, bir yükleyici betiği veya el ile ikili bir yükleme ile gibi bazı yollarla .net yüklemesi gerekir.Other architectures, such as ARM, must install .NET by some other means such as with Snap, an installer script, or through a manual binary installation.

Bir paket yöneticisi olmadan .NET yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelerden birine bakın:For more information on installing .NET without a package manager, see one of the following articles:

Desteklenen dağıtımlarSupported distributions

Aşağıdaki tabloda, hem CentOS 7 hem de CentOS 8 ' de şu anda desteklenen .NET sürümlerinin bir listesi verilmiştir.The following table is a list of currently supported .NET releases on both CentOS 7 and CentOS 8. Bu sürümler, .NET sürümü destek sonu veya CentOS sürümü artık desteklenene kadar desteklenmeye devam eder.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of CentOS is no longer supported.

 • ✔️, CentOS veya .NET sürümünün hala desteklendiğini gösterir.A ✔️ indicates that the version of CentOS or .NET is still supported.
 • Bir ❌ , CentOS veya .NET sürümünün bu CentOS sürümünde desteklenmediğini belirtir.A ❌ indicates that the version of CentOS or .NET isn't supported on that CentOS release.
 • Hem CentOS hem de .NET sürümü ✔️ olduğunda, bu işletim sistemi ve .NET birleşimi desteklenir.When both a version of CentOS and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
CentOSCentOS .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 8✔️ 8 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 7✔️ 7 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0

Aşağıdaki .NET sürümleri artık desteklenmemektedir.The following versions of .NET are no longer supported. Bunlara yönelik İndirilenler hala yayımlandı olarak kalmaya devam eder:The downloads for these still remain published:

 • 3,03.0
 • 2.22.2
 • 2.02.0

Önemli

Paket Yöneticisi yüklemeleri yalnızca x64 mimarisinde desteklenir.Package manager installs are only supported on the x64 architecture. ARM gibi diğer mimarilerin .net 'i Snap, bir yükleyici betiği veya el ile ikili bir yükleme ile gibi bazı yollarla .net yüklemesi gerekir.Other architectures, such as ARM, must install .NET by some other means such as with Snap, an installer script, or through a manual binary installation.

Bir paket yöneticisi olmadan .NET yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelerden birine bakın:For more information on installing .NET without a package manager, see one of the following articles:

Önizleme sürümlerini KaldırRemove preview versions

.NET yüklemenizi yönetmek için bir paket yöneticisi kullanırken, daha önce bir önizleme sürümü yüklediyseniz bir çakışma ile karşılaşabilirsiniz.When using a package manager to manage your installation of .NET, you may run into a conflict if you've previously installed a preview release. Paket Yöneticisi, önizleme dışı sürümü önceki bir .NET sürümü olarak yorumlayabilir.The package manager may interpret the non-preview release as an earlier version of .NET. Önizleme dışı sürümü yüklemek için önce önizleme sürümlerini kaldırın.To install the non-preview release, first uninstall the preview versions. .NET kaldırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. .NET çalışma zamanını ve SDK 'yı kaldırma.For more information about uninstalling .NET, see How to remove the .NET Runtime and SDK.

CentOS 8 ✔️CentOS 8 ✔️

.NET 5,0, CentOS 8 için varsayılan paket depolarında kullanılabilir..NET 5.0 is available in the default package repositories for CentOS 8.

SDK YüklemeInstall the SDK

.NET SDK, .NET ile uygulama geliştirmenize olanak tanır.The .NET SDK allows you to develop apps with .NET. .NET SDK 'yı yüklerseniz, ilgili çalışma zamanını yüklemeniz gerekmez.If you install the .NET SDK, you don't need to install the corresponding runtime. .NET SDK 'yı yüklemek için aşağıdaki komutları çalıştırın:To install the .NET SDK, run the following commands:

sudo dnf install dotnet-sdk-5.0

Çalışma zamanını yüklerInstall the runtime

ASP.NET Core çalışma zamanı, .NET ile yapılan ve çalışma zamanı sağlamayan uygulamaları çalıştırmanızı sağlar.The ASP.NET Core Runtime allows you to run apps that were made with .NET that didn't provide the runtime. Aşağıdaki komutlar, .NET için en uyumlu çalışma zamanı olan ASP.NET Core çalışma zamanını yükler.The following commands install the ASP.NET Core Runtime, which is the most compatible runtime for .NET. Terminalinizde aşağıdaki komutları çalıştırın:In your terminal, run the following commands:

sudo dnf install aspnetcore-runtime-5.0

ASP.NET Core çalışma zamanına alternatif olarak, ASP.NET Core desteği içermeyen .NET çalışma zamanını yükleyebilirsiniz: aspnetcore-runtime-5.0 önceki komutta ile değiştirin dotnet-runtime-5.0 :As an alternative to the ASP.NET Core Runtime, you can install the .NET Runtime, which doesn't include ASP.NET Core support: replace aspnetcore-runtime-5.0 in the previous command with dotnet-runtime-5.0:

sudo dnf install dotnet-runtime-5.0

CentOS 7 ✔️CentOS 7 ✔️

.NET yüklemeden önce, Microsoft paketi imzalama anahtarını güvenilen anahtarlar listenize eklemek ve Microsoft paket deposunu eklemek için aşağıdaki komutları çalıştırın.Before you install .NET, run the following commands to add the Microsoft package signing key to your list of trusted keys and add the Microsoft package repository. Bir Terminal açın ve aşağıdaki komutları çalıştırın:Open a terminal and run the following commands:

sudo rpm -Uvh https://packages.microsoft.com/config/centos/7/packages-microsoft-prod.rpm

SDK YüklemeInstall the SDK

.NET SDK, .NET ile uygulama geliştirmenize olanak tanır.The .NET SDK allows you to develop apps with .NET. .NET SDK 'yı yüklerseniz, ilgili çalışma zamanını yüklemeniz gerekmez.If you install the .NET SDK, you don't need to install the corresponding runtime. .NET SDK 'yı yüklemek için aşağıdaki komutları çalıştırın:To install the .NET SDK, run the following commands:

sudo yum install dotnet-sdk-5.0

Çalışma zamanını yüklerInstall the runtime

ASP.NET Core çalışma zamanı, .NET ile yapılan ve çalışma zamanı sağlamayan uygulamaları çalıştırmanızı sağlar.The ASP.NET Core Runtime allows you to run apps that were made with .NET that didn't provide the runtime. Aşağıdaki komutlar, .NET için en uyumlu çalışma zamanı olan ASP.NET Core çalışma zamanını yükler.The following commands install the ASP.NET Core Runtime, which is the most compatible runtime for .NET. Terminalinizde aşağıdaki komutları çalıştırın:In your terminal, run the following commands:

sudo yum install aspnetcore-runtime-5.0

ASP.NET Core çalışma zamanına alternatif olarak, ASP.NET Core desteği içermeyen .NET çalışma zamanını yükleyebilirsiniz: aspnetcore-runtime-5.0 önceki komutta ile değiştirin dotnet-runtime-5.0 :As an alternative to the ASP.NET Core Runtime, you can install the .NET Runtime, which doesn't include ASP.NET Core support: replace aspnetcore-runtime-5.0 in the previous command with dotnet-runtime-5.0:

sudo yum install dotnet-runtime-5.0

Diğer sürümleri nasıl yüklenirHow to install other versions

Paket Yöneticisi akışlarına eklenen paketler, uyumlu olmayan biçimde adlandırılır: {product}-{type}-{version} .The packages added to package manager feeds are named in a hackable format: {product}-{type}-{version}.

 • ürünüyleproduct
  Yüklenecek .NET Ürün türü.The type of .NET product to install. Geçerli seçenekler şunlardır:Valid options are:

  • dotnetdotnet
  • aspnetcoreaspnetcore
 • türüyletype
  SDK 'Yı veya çalışma zamanını seçer.Chooses the SDK or the runtime. Geçerli seçenekler şunlardır:Valid options are:

  • sdksdk
  • çalışma zamanıruntime
 • Sürümversion
  Yüklenecek SDK veya çalışma zamanının sürümü.The version of the SDK or runtime to install. Bu makale her zaman desteklenen en son sürüme yönelik yönergelere sahip olur.This article will always give the instructions for the latest supported version. Geçerli seçenekler, şu gibi yayınlanmış bir sürümdür:Valid options are any released version, such as:

  • 5.05.0
  • 3,13.1
  • 3,03.0
  • 2.12.1

  İndirmeyi denediğiniz SDK/çalışma zamanı Linux dağıtım için kullanılamıyor olabilir.It's possible the SDK/runtime you're trying to download is not available for your Linux distribution. Desteklenen dağıtımların listesi için bkz. .NET Core Dependencies ve Requirements.For a list of supported distributions, see .NET Core dependencies and requirements.

ÖrneklerExamples

 • ASP.NET Core 5,0 çalışma zamanını yükler: aspnetcore-runtime-5.0Install the ASP.NET Core 5.0 runtime: aspnetcore-runtime-5.0
 • .NET Core 2,1 çalışma zamanını yükler: dotnet-runtime-2.1Install the .NET Core 2.1 runtime: dotnet-runtime-2.1
 • .NET 5,0 SDK 'sını yükler: dotnet-sdk-5.0Install the .NET 5.0 SDK: dotnet-sdk-5.0
 • .NET Core 3,1 SDK 'sını yükler: dotnet-sdk-3.1Install the .NET Core 3.1 SDK: dotnet-sdk-3.1

Paket eksikPackage missing

Paket sürümü birleşimi işe yaramazsa, kullanılabilir değildir.If the package-version combination doesn't work, it's not available. Örneğin, ASP.NET Core SDK yoktur, SDK bileşenleri .NET SDK 'ya dahildir.For example, there isn't an ASP.NET Core SDK, the SDK components are included with the .NET SDK. Değer aspnetcore-sdk-2.2 yanlış ve olmalıdır dotnet-sdk-2.2 .The value aspnetcore-sdk-2.2 is incorrect and should be dotnet-sdk-2.2. .NET Core tarafından desteklenen Linux dağıtımların listesi için bkz. .net bağımlılıkları ve gereksinimleri.For a list of Linux distributions supported by .NET Core, see .NET dependencies and requirements.

Paket yöneticisinin sorunlarını gidermeTroubleshoot the package manager

Bu bölüm, .NET yüklemek için Paket Yöneticisi 'ni kullanırken karşılaşabileceğiniz yaygın hatalarla ilgili bilgiler sağlar.This section provides information on common errors you may get while using the package manager to install .NET.

Paket bulunamadıUnable to find package

Önemli

Paket Yöneticisi yüklemeleri yalnızca x64 mimarisinde desteklenir.Package manager installs are only supported on the x64 architecture. ARM gibi diğer mimarilerin .net 'i Snap, bir yükleyici betiği veya el ile ikili bir yükleme ile gibi bazı yollarla .net yüklemesi gerekir.Other architectures, such as ARM, must install .NET by some other means such as with Snap, an installer script, or through a manual binary installation.

Bir paket yöneticisi olmadan .NET yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki makalelerden birine bakın:For more information on installing .NET without a package manager, see one of the following articles:

GetirilemediFailed to fetch

.NET paketini yüklerken buna benzer bir hata görebilirsiniz signature verification failed for file 'repomd.xml' from repository 'packages-microsoft-com-prod' .While installing the .NET package, you may see an error similar to signature verification failed for file 'repomd.xml' from repository 'packages-microsoft-com-prod'. Genellikle bu hata, .NET için paket beslemenin daha yeni paket sürümleriyle yükseltildiğini ve daha sonra yeniden denemeniz gerektiğini gösterir.Generally speaking, this error means that the package feed for .NET is being upgraded with newer package versions, and that you should try again later. Yükseltme sırasında, paket akışı 2 saatten uzun bir bir şekilde kullanılamıyor olmalıdır.During an upgrade, the package feed should not be unavailable for more than 2 hours. Bu hatayı 2 saatten uzun bir zamanda alıyorsanız, lütfen bir sorun bildirin https://github.com/dotnet/core/issues .If you continually receive this error for more than 2 hours, please file an issue at https://github.com/dotnet/core/issues.

BağımlılıklarDependencies

Bir paket yöneticisi ile yüklediğinizde, bu kitaplıklar sizin için yüklenir.When you install with a package manager, these libraries are installed for you. Ancak, .NET Core 'u el ile yüklüyorsanız veya kendi kendine içerilen bir uygulama yayımlarsanız, bu kitaplıkların yüklü olduğundan emin olmanız gerekir:But, if you manually install .NET Core or you publish a self-contained app, you'll need to make sure these libraries are installed:

 • krb5-libskrb5-libs
 • libıulibicu
 • OpenSSL-libsopenssl-libs
 • zlibzlib

Hedef çalışma zamanı ortamının OpenSSL sürümü 1,1 veya daha yeniyse, COMPAT-openssl10 yüklemeniz gerekir.If the target runtime environment's OpenSSL version is 1.1 or newer, you'll need to install compat-openssl10.

Bağımlılıklar hakkında daha fazla bilgi için bkz. kendi Içindeki Linux uygulamaları.For more information about the dependencies, see Self-contained Linux apps.

System. Drawing. Common derlemesini kullanan .NET Core uygulamaları için aşağıdaki bağımlılığa de ihtiyacınız olacaktır:For .NET Core apps that use the System.Drawing.Common assembly, you'll also need the following dependency:

Sonraki adımlarNext steps