C# başvurusuC# reference

Bu bölümde C# anahtar kelimeleri, işleçler, özel karakterler, Önişlemci yönergeleri, derleyici seçenekleri ve derleyici hataları ve uyarıları hakkında başvuru malzemeleri sağlanmaktadır.This section provides reference material about C# keywords, operators, special characters, preprocessor directives, compiler options, and compiler errors and warnings.

Bu bölümdeIn this section

C# anahtar sözcükleriC# Keywords
C# anahtar kelimeleri ve sözdizimi hakkında bilgi için bağlantılar sağlar.Provides links to information about C# keywords and syntax.

C# işleçleriC# Operators
C# işleçleri ve sözdizimi hakkında bilgi bağlantıları sağlar.Provides links to information about C# operators and syntax.

C# özel karakterleriC# Special Characters
C# ve kullanımları için özel bağlamsal karakterler hakkında bilgi bağlantıları sağlar.Provides links to information about special contextual characters in C# and their usage.

C# Önişlemci yönergeleriC# Preprocessor Directives
C# kaynak kodunda ekleme için derleyici komutları hakkındaki bilgilere bağlantılar sağlar.Provides links to information about compiler commands for embedding in C# source code.

C# derleyici seçenekleriC# Compiler Options
Derleyici seçenekleri ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi içerir.Includes information about compiler options and how to use them.

C# derleyici hatalarıC# Compiler Errors
C# derleyici hatalarının ve uyarılarının nedenini ve düzeltmesini gösteren kod parçacıkları içerir.Includes code snippets that demonstrate the cause and correction of C# compiler errors and warnings.

C# dil belirtimiC# Language Specification
C# 6,0 dil belirtimi.The C# 6.0 language specification. Bu, C# 6,0 diline yönelik taslak bir önersahiptir.This is a draft proposal for the C# 6.0 language. Bu belge, ECMA C# standartları Komitesi ile çalışma aracılığıyla iyileştirilmelidir.This document will be refined through work with the ECMA C# standards committee. Sürüm 5,0, standart ECMA-334 5 sürümü belgesi olarak 2017 Aralık 'ta yayımlanmıştır.Version 5.0 has been released in December 2017 as the Standard ECMA-334 5th Edition document.

6,0 sonrasında C# sürümlerinde uygulanan özellikler, dil belirtimi tekliflerinde temsil edilir.The features that have been implemented in C# versions after 6.0 are represented in language specification proposals. Bu belgeler, bu yeni özellikleri eklemek için dil belirtimine yönelik değişimleri ' i anlatmaktadır.These documents describe the deltas to the language spec in order to add these new features. Bunlar taslak teklif formundadır.These are in draft proposal form. Bu belirtimler, resmi İnceleme için ECMA standartları Komitesi ve C# standardının gelecek bir sürümüne kurulduğu gönderilir.These specifications will be refined and submitted to the ECMA standards committee for formal review and incorporation into a future version of the C# Standard.

C# 7,0 belirtim teklifleriC# 7.0 Specification Proposals
C# 7,0 ' de uygulanan çeşitli yeni özellikler vardır.There are a number of new features implemented in C# 7.0. Bunlar, model eşleştirme, yerel işlevler, çıkış değişkeni bildirimleri, throw ifadeleri, ikili sabit değerler ve basamak ayırıcıları içerirler.They include pattern matching, local functions, out variable declarations, throw expressions, binary literals, and digit separators. Bu klasör, bu özelliklerin her biri için belirtimleri içerir.This folder contains the specifications for each of those features.

C# 7,1 belirtim teklifleriC# 7.1 Specification Proposals
C# 7,1 ' ye eklenen yeni özellikler vardır.There are new features added in C# 7.1. İlk olarak, Main veya döndüren bir yöntem yazabilirsiniz Task Task<int> .First, you can write a Main method that returns Task or Task<int>. Bu, değiştiricisini eklemenize olanak sağlar async Main .This enables you to add the async modifier to Main. defaultİfade, türün çıkarsanbileceği konumlarda bir tür olmadan kullanılabilir.The default expression can be used without a type in locations where the type can be inferred. Ayrıca demet üye adları da çıkarsanamıyor.Also, tuple member names can be inferred. Son olarak, bir model eşleştirme, genel türler ile kullanılabilir.Finally, pattern matching can be used with generics.

C# 7,2 belirtim teklifleriC# 7.2 Specification Proposals
C# 7,2, çok sayıda küçük özellik ekledi.C# 7.2 added a number of small features. Anahtar sözcüğünü kullanarak, ReadOnly başvuruya göre bağımsız değişkenleri geçirebilirsiniz in .You can pass arguments by readonly reference using the in keyword. Ve ilgili türler için derleme zamanı güvenliğini desteklemeye yönelik bir dizi alt düzey değişiklik vardır Span .There are a number of low-level changes to support compile-time safety for Span and related types. Bazı durumlarda, sonraki bağımsız değişkenlerin konumsal olduğu adlandırılmış bağımsız değişkenleri kullanabilirsiniz.You can use named arguments where later arguments are positional, in some situations. private protectedErişim değiştiricisi, arayanların aynı derlemede uygulanan türetilmiş türlerle sınırlı olduğunu belirtmenizi sağlar.The private protected access modifier enables you to specify that callers are limited to derived types implemented in the same assembly. ?:İşleci, bir değişkene bir başvuruya çözüm verebilir.The ?: operator can resolve to a reference to a variable. Ayrıca, baştaki basamak ayırıcısını kullanarak onaltılık ve ikili sayıları biçimlendirebilirsiniz.You can also format hexadecimal and binary numbers using a leading digit separator.

C# 7,3 belirtim teklifleriC# 7.3 Specification Proposals
C# 7,3, birkaç küçük güncelleştirme içeren başka bir nokta sürümüdür.C# 7.3 is another point release that includes several small updates. Yeni kısıtlamaları genel tür parametreleri üzerinde kullanabilirsiniz.You can use new constraints on generic type parameters. Diğer değişiklikler fixed , ayırmaların kullanılması dahil olmak üzere alanlarla çalışmayı kolaylaştırır stackalloc .Other changes make it easier to work with fixed fields, including using stackalloc allocations. Anahtar sözcükle belirtilen yerel değişkenler, ref Yeni depolama birimine başvuracak şekilde yeniden atanabilir.Local variables declared with the ref keyword may be reassigned to refer to new storage. Öznitelikleri, derleyicinin ürettiği yedekleme alanını hedefleyen otomatik uygulanan özelliklere yerleştirebilirsiniz.You can place attributes on auto-implemented properties that target the compiler-generated backing field. , Başlatıcılarda ifade değişkenleri kullanılabilir.Expression variables can be used in initializers. Tanımlama grupları, eşitlik (veya eşitsizlik) için karşılaştırılabilir.Tuples can be compared for equality (or inequality). Aşırı yükleme çözümlemesi için bazı geliştirmeler de vardır.There have also been some improvements to overload resolution.

C# 8,0 belirtim teklifleriC# 8.0 Specification Proposals
C# 8,0, .NET Core 3,0 ile kullanılabilir.C# 8.0 is available with .NET Core 3.0. Özellikler, null yapılabilir başvuru türleri, özyinelemeli model eşleştirme, varsayılan arabirim yöntemleri, zaman uyumsuz akışlar, aralıklar ve dizinler, using bildirimleri kullanarak ve using bildirimlerini, null birleştirme atamasını ve salt okunur örnek üyelerini içerir.The features include nullable reference types, recursive pattern matching, default interface methods, async streams, ranges and indexes, pattern based using and using declarations, null coalescing assignment, and readonly instance members.

C# için Visual Studio Geliştirme Ortamını KullanmaUsing the Visual Studio Development Environment for C#
IDE ve düzenleyiciyi tanımlayan kavramsal ve görev konularına bağlantılar sağlar.Provides links to conceptual and task topics that describe the IDE and Editor.

C# Programlama KılavuzuC# Programming Guide
C# programlama dilinin kullanımı hakkındaki bilgileri içerir.Includes information about how to use the C# programming language.